Algemene voorwaarden

Artikel 1
Het lidmaatschap is uitsluitend geldig voor de ingeschrevene zelf.

Artikel 2
De abonnementsgelden dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, iedere maand op de 1e van de maand. Het abonnementsgeld kan ieder jaar worden aangepast.

Artikel 3
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders met uitzondering is overeengekomen en vastgelegd/ondertekend door beide partijen. Beide partijen hebben het recht de onderhevige overeenkomst op te zeggen en te doen eindigen, uitsluitend door middel van brief of e-mail uit eigen persoon en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.

Artikel 4
De abonnementsgelden zullen ook dienen te worden betaald indien de ingeschrevene, om welke reden ook, niet kan komen trainen. Tenzij Sport Point hem/haar van de betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen schriftelijk te zijn vastgelegd door Sport Point.

Artikel 5
De abonnementsgelden dienen te worden doorbetaald tijdens feestdagen en vakanties.

Artikel 6
Door Sport Point zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding te dienen voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De ingeschrevene zal de aanschaf van de kleding zelf dienen te verzorgen en bekostigen.

Artikel 7
De ingeschrevene onderwerpt zich aan de door Sport Point (ander en verder) vast te stellen reglementen en verklaart hierbij deze reglementen te zullen naleven, zulks op het oog hebbende op de noodzakelijke orde en discipline, welke te enen male noodzakelijk zijn, wil er goed en veilig getraind kunnen worden alsmede er een veilige en betrouwbare sfeer heerst onder klanten en personeel. Respect voor elkaar is een uitgangspunt.

-

Artikel 8
Desgewenst verkrijgt de ingeschrevene begeleiding bij de trainingen. Deze begeleiding geschiedt naar beste kunnen van de begeleider. Sport Point kan evenwel nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ingeschrevene gedurende of als gevolg van die begeleiding oploopt. De ingeschrevene verklaart hierbij voorts dat hij/zij uitsluitend en alleen voor eigen risico traint en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zullen worden gedragen. De ingeschrevene verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot herstellen van een schadeactie tegen Sport Point wegens vergoeding van de kosten, schaden en intresten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede raken van de in de lokalen achtergelaten kleding en voorwerpen.

Artikel 9
De ingeschrevene is aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan door diens schuld of nalatigheid veroorzaakt aan goederen van Sport Point.

Artikel 10
In alle gevallen waarin voorafgaande artikelen niet voorzien zal de beslissing van Sport Point gelden.

Artikel 11
Indien de ingeschrevene zich niet aan de betalingsvoorwaarden van Sport Point houdt, zullen alle buitenrechtelijke kosten voor rekening van ingeschrevene zijn. Deze kosten zullen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen. Dit niettegenstaande het recht van Sport Point op een hogere vergoeding indien de omvang van de buitenrechtelijke werkzaamheden daartoe aanleiding geeft.

Artikel 12
Sport Point verklaart strikt vertrouwelijk om te gaan met de door de ingeschrevene verstrekte informatie en deze zonder toestemming van ingeschrevene zelf niet door te spelen aan derden.

Artikel 13
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak van toepassing. Zie http://fitvak.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Het lidmaatschap is uitsluitend geldig voor de ingeschrevene zelf.

Artikel 2
De abonnementsgelden dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, iedere maand op de 1e van de maand. Het abonnementsgeld kan ieder jaar worden aangepast.

Artikel 3
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders met uitzondering is overeengekomen en vastgelegd/ondertekend door beide partijen. Beide partijen hebben het recht de onderhevige overeenkomst op te zeggen en te doen eindigen, uitsluitend door middel van brief of e-mail uit eigen persoon en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.

Artikel 4
De abonnementsgelden zullen ook dienen te worden betaald indien de ingeschrevene, om welke reden ook, niet kan komen trainen. Tenzij Sport Point hem/haar van de betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen schriftelijk te zijn vastgelegd door Sport Point.

Artikel 5
De abonnementsgelden dienen te worden doorbetaald tijdens feestdagen en vakanties.

Artikel 6
Door Sport Point zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding te dienen voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De ingeschrevene zal de aanschaf van de kleding zelf dienen te verzorgen en bekostigen.

Artikel 7
De ingeschrevene onderwerpt zich aan de door Sport Point (ander en verder) vast te stellen reglementen en verklaart hierbij deze reglementen te zullen naleven, zulks op het oog hebbende op de noodzakelijke orde en discipline, welke te enen male noodzakelijk zijn, wil er goed en veilig getraind kunnen worden alsmede er een veilige en betrouwbare sfeer heerst onder klanten en personeel. Respect voor elkaar is een uitgangspunt.

Artikel 8
Desgewenst verkrijgt de ingeschrevene begeleiding bij de trainingen. Deze begeleiding geschiedt naar beste kunnen van de begeleider. Sport Point kan evenwel nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ingeschrevene gedurende of als gevolg van die begeleiding oploopt. De ingeschrevene verklaart hierbij voorts dat hij/zij uitsluitend en alleen voor eigen risico traint en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zullen worden gedragen. De ingeschrevene verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot herstellen van een schadeactie tegen Sport Point wegens vergoeding van de kosten, schaden en intresten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede raken van de in de lokalen achtergelaten kleding en voorwerpen.

Artikel 9
De ingeschrevene is aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan door diens schuld of nalatigheid veroorzaakt aan goederen van Sport Point.

Artikel 10
In alle gevallen waarin voorafgaande artikelen niet voorzien zal de beslissing van Sport Point gelden.

Artikel 11
Indien de ingeschrevene zich niet aan de betalingsvoorwaarden van Sport Point houdt, zullen alle buitenrechtelijke kosten voor rekening van ingeschrevene zijn. Deze kosten zullen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen. Dit niettegenstaande het recht van Sport Point op een hogere vergoeding indien de omvang van de buitenrechtelijke werkzaamheden daartoe aanleiding geeft.

Artikel 12
Sport Point verklaart strikt vertrouwelijk om te gaan met de door de ingeschrevene verstrekte informatie en deze zonder toestemming van ingeschrevene zelf niet door te spelen aan derden.

Artikel 13
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak van toepassing. Zie http://fitvak.com